Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví je seskupení zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, kteří jsou přesvědčeni, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému.
Poskytovatelé služeb, uživatelé a rodinní příslušníci představují tři symbolické pilíře, na kterých Platforma stojí.

Aktuality z Platformy

Council of Europe
Dunja Mijatović

Dunja Mijatović

20.-24. února 2023 navštívila ČR Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatović. Při návštěvě se soustředila mj. také na otázku deinstitucionalizace, reformy péče o duševní zdraví, zdravotnické a sociální detence. Setkala se mimo jiných i se zástupcem Platformy. Její zprávu zveřejněnou na webu 26.9.2023 NALEZNETE ZDE. V angličtině je tam k dispozici i reakce ČR na podněty Komisařky. Český (deepl) překlad reakce ČR je ZDE.

Z doporučení komisařky vybíráme pro rychlý přehled (přeloženo narychlo Deeplem) relevantní pasáže týkající se i lidí se zkušeností s duševním onemocněním:

101. Komisařka uznává, že v souvislosti s ochranou lidských práv osob se zdravotním postižením byly učiněny určité kroky. Je však také znepokojena tím, že mnohé z výše uvedených problémů, které jsou označeny za znepokojivé, jsou velmi podobné těm, které její předchůdce označil za naléhavé před více než deseti lety a které byly v uplynulém období předmětem doporučení mezinárodních orgánů v mnoha různých obdobích. Aby bylo možné dosáhnout skutečného pokroku v mnoha dlouhodobých otázkách týkajících se osob se zdravotním postižením, měly by úřady zdvojnásobit své úsilí.

 

103. Vyzývá vládu, aby zajistila, že strategické priority týkající se osob se zdravotním postižením budou účinně plněny, a to i posílením koordinace mezi různými ministerstvy, jakož i mezi státními a decentralizovanými orgány.

 

105. Vláda by měla zajistit, aby byla deinstitucionalizace prováděna se vší naléhavostí, mimo jiné rychlým přijetím komplexního akčního plánu deinstitucionalizace. Orgány by v tomto procesu měly věnovat zvláštní pozornost příslušným mezinárodním standardům, zejména těm, které jsou uvedeny v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, a pokynům výboru Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. V rámci toho by měly být ukončeny investice do stále existujících nebo nových velkých ústavů a dalších projektů založených na institucionalizaci a zdroje by měly být přesměrovány na rozvoj podpůrných služeb v komunitě. Namísto dalšího umisťování do ústavů by mělo být vyvinuto veškeré úsilí k odstranění kultury institucionalizace a mělo by se vycházet ze stávajících osvědčených postupů, které respektují právo osob se zdravotním postižením žít v komunitě. V tomto ohledu komisař zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby velké rezidenční ústavy nebyly nahrazeny pouze malými ústavy, které by kopírovaly předchozí model.

 

106. Komisařka vyzývá orgány, aby se zabývaly nepříznivým dopadem jednoletého rozpočtu na proces transformace ústavních zařízení na péči v komunitě a na proces transformace ústavních zařízení na péči v komunitě. podporu a aby zajistily spolehlivé dlouhodobé financování těchto transformačních procesů.

 

107. V zájmu podpory samostatného života komisař naléhavě vyzývá úřady, aby zajistily, že osoby s se zdravotním postižením měly přístup k cenově dostupným podpůrným službám pro osoby se zdravotním postižením, které by byly citlivé k jejich specifickým okolnostem, včetně pohlaví a věku, a k inkluzivním běžným službám na rovnoprávném základě s ostatními. Dále, aby přiměřeně pokrývaly výdaje spojené se zdravotním postižením a usnadňovaly plné začlenění do do společnosti, měly by orgány zajistit, aby osoby se zdravotním postižením dostávaly přiměřené individualizované financování, jehož výše by měla být pravidelně revidována a přizpůsobována příslušným změnám, včetně změn v nákladech a inflaci.

 

108. Komisařka by ráda zdůraznila potřebu systémových změn ve zdravotnictví, které zajistí, že bude poskytována na základě svobodného a informovaného souhlasu. Vyzývá rovněž úřady, aby neprodleně ukončily veškerá donucovací opatření, která se dotýkají sexuálního a reprodukčního zdraví a práv osob se zdravotním postižením. Jako naléhavý krok by úřady měly zajistit, aby osoby se zdravotním postižením měly k dispozici účinný přístup ke spravedlnosti, aby mohly napadnout jakákoli nedobrovolná opatření přijatá v souvislosti s jejich umístěním nebo léčbě.

 

109. Komisařka vyzývá české orgány, aby zajistily, že jejich právní předpisy uznají právo na osob se zdravotním postižením požívat právní způsobilosti na rovnoprávném základě s ostatními ve všech aspektech života.  V tomto ohledu naléhavě vyzývá orgány, aby dále změnily příslušné právní předpisy a zrušily stávající ustanovení, která umožňují náhradní rozhodování, a aby přijaly opatření, která umožní přístup k podpoře kterou mohou osoby se zdravotním postižením potřebovat při výkonu své právní způsobilosti. Měly by zřídit záruky v tomto ohledu, aby bylo zajištěno, že práva, vůle a preference dotčených osob jsou respektovány.77 Orgány by také měly zintenzivnit budování kapacit v soudnictví a poskytovat jim vhodné nástroje k přijímání adekvátních rozhodnutí v této věci, a to i s ohledem na jakákoli opatření pro podporované rozhodování v souladu s judikaturou Soudu podle článku 8 EÚLP a článkem 12 CRPD.

 

110. Ukončení špatného zacházení s osobami se zdravotním postižením v ústavních zařízeních musí být uznáno za nejvyšší prioritu. Musí být posílen dohled nad ústavy, aby bylo možné včas identifikovat riziko zneužívání, včetně všech, které se týkají používání chemických a fyzických omezovacích prostředků, a řešit je. rychle a účinně. To by mělo zahrnovat zajištění odpovídajících zdrojů pro státní a nezávislé orgány pověřené tímto dohledem.

 

111. Bez ohledu na jakékoli kroky přijaté k řešení porušování lidských práv v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních, komisařka vyzývá orgány, aby uznaly, že deinstitucionalizace je klíčem ke strukturálně řešení neodmyslitelného rizika špatného zacházení v ústavních zařízeních.

Zajímavosti z Platformy

Další zajímavosti z Platformy

Historie Platformy

Vznik Platformy se datuje do roku 2012. Ustavujícím dokumentem se stala Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, která byla vydaná 19. června 2012. Zakladatelskými organizacemi Platformy jsou: Fokus Praha, Sympathea, AKS.

FOKUS Praha
Sympathea
Asociace komunitních služeb

Stanovy Platformy

Deklarace Platformy

Deklarace Platformy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Členové Platformy

Členem Platformy jsou zástupci odborných společností, poskytovatelé služeb, pacientské a rodičovské organizace jakož i jednotlivci. Zastupují široké portfolio odborností, zájmů a pohledů na současnou péči o lidi s duševním onemocněním. Členové Platformy na základě sdílení a výměny zkušeností usilují o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním a veřejně upozorňují na slabá místa péče o duševní zdraví.

Členství v Platformě

  • Členem Platformy se může stát právnická i fyzická osoba
  • Členství přináší možnost pravidelného setkávání se širokou multidisciplinární platformou z oblasti péče o duševní zdraví, která je složena z uživatelů, poskytovatelů služeb, rodičů, doktorů, psychiatrů, zástupců samosprávy a státní správy a dalších
  • Členové se podílí na procesu zaměřeném na to, aby psychiatrická péče byla přístupnější a dostupnější všem lidem. A aby středem systému byli klienti a byly brány na zřetel jejich potřeby. Totéž platí i o rodičích a dalších skupinách.
  • Nikdo za členů nemá výhradní právo na jediný pravdivý názor, různorodost názorů přispívá k optimálnímu směrování péče
  • Členství v Platformě není nárokové.
  • Nezbytnou podmínkou členství je přihlášení se k principům  a Deklaraci Platformy pro transformaci.
  • Vyplnit formulář pro fyzické osoby nebo formulář pro právnické osoby s předběžnou přihláškou v elektronické podobě. Na základě této předběžné přihlášky a případných dalších vyžádaných dokumentů bude rozhodovat výbor platformy o přijetí či nepřijetí nového člena.
  • Vyplnit formulář ve formátu Word a zaslat ho naskenovaný na adresu  koordinator@platformaprotransformaci.cz nebo poštou na adresu: Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., Bulharská 26, 101 00 Praha 10 – Vršovice
  • Zaplacením ročního členského poplatku ve výši 200 Kč pro fyzickou osobu a 1000 Kč pro právnickou osobu.
chci se stát členem (fyzická osoba)
chci stáhnout přihlášku (fyzická osoba)
chci se stát členem (právnická osoba)
chci stáhnout přihlášku (právnická osoba)
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví
Email na koordinátorku Platformy: koordinator@platformaprotransformaci.cz
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Share This